Integritetspolicy

Integritetspolicy

Det är viktigt för Styrelsekraft att etablera och förvalta förtroendet för hur vi hanterar personuppgifter och upprätthåller integritet. Enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) är Styrelsekraft skyldig att lämna information om föreningens behandling av personuppgifter.

Denna policy ger information om för vilka målgrupper, varför och hur Styrelsekraft behandlar personuppgifter och vilka rättigheter som målgrupperna har.

 

1. Personuppgiftsansvar

Styrelsekraft är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Information om personuppgiftsansvarig hittar du vid i punkt 6, Kontakt vid frågor.

 

2. Hur används personuppgifter

a. Vid ansökan om medlemskap

Vid ansökan om medlemskap inhämtas av Styrelsekraft nödvändig information för att administrera medlemskap och uppfylla erbjudandet för medlemskapet. Det kan inkludera namn, kontaktuppgifter och eventuella övriga uppgifter relaterade till medlemskapet.

Vid godkänt medlemskap gäller följande: 1) medlemmars personuppgifter blir synliga för alla medlemmar på en medlemsportal för att möjliggöra uppsökande kontakt och nätverkande, 2) namn, kort bakgrund, bild och länk till LinkedIn publiceras på styrelsekraft.se, i syfte att synliggöra medlem för styrelseuppdrag, 3) information om medlemsaktiviteter, erbjudanden, annonser om styrelseuppdrag delges medlemmen, samt 4) Styrelsekraft har rätt till spridning av medlemsuppgifter på andra av Styrelsekraft etablerade kanaler.

Medlemsuppgifter hanteras i samband med fakturering och sparas enligt gällande bokföringsregler.

Medlemsuppgifter sparas så länge medlemskapet är gällande.

b. Vid ansökan till Styrelseprogram för adepter och mentorer

För att hantera ansökningar till Styrelseprogrammet inhämtar Styrelsekraft personuppgiftersom är nödvändiga för att utvärdera ansökningar, administrera och uppfylla erbjudandet för programmet riktat till adepter och mentorer.

Vid godkänt deltagande i styrelseprogrammet gäller följande 1) adepters och mentorers personuppgifter blir synliga för alla medlemmar på en medlemsportal för att möjliggöra uppsökande kontakt och nätverkande, 2) adepters namn, kort bakgrund, bild och länk till LinkedIn publiceras på styrelsekraft.se, i syfte att synliggöra för styrelseuppdrag, 3) information delges adepter och mentorer om medlemsaktiviteter och erbjudanden, 4) annonser om styrelseuppdrag delges adepter, samt 5) Styrelsekraft har rätt att sprida adepters och mentorers personuppgifter på andra av Styrelsekraft etablerade kanaler.

För mentorer publiceras personinformation på hemsidan efter förfrågan i syfte att marknadsföra Styrelseprogrammet.

Personuppgifter hanteras i samband med fakturering till adepter och sparas enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter hanteras så längde adepter och mentorer deltar i programmet. För fortsatt medlemskap, se punkt 2.a.

c. Vid anmälan som ambassadör

Ambassadörer för Styrelsekraft förväntas lämna personuppgifter som är nödvändiga för att delge information om Styrelsekrafts erbjudande och inbjudningar till medlemsaktiviteter.

Information om Ambassadörer publiceras efter förfrågan på styrelsekraft.se i syfte att representera och sprida budskapet om Styrelsekraft, vision, mission och erbjudande.

Personuppgifter hanteras så längde ambassadör väljer att upprätthålla denna roll.

En ambassadör antas även som medlem i Styrelsekraft. Medlemsuppgifter sparas så länge medlemskapet är gällande.

d. Vid externa deltagares anmälan till evenemang

När externa deltagare, ej betalande medlemmar, anmäler sig till evenemang inhämtas deninformation som behövs för att administrera deltagandet, såsom namn, kontaktuppgifter och specifika krav eller preferenser.

Uppgifterna sparas fram till dess att tackmejl för deltagandet har skickats, därefter raderas uppgifterna.

e. Tredje part

Personuppgifter kan delges till tredje part när detta krävs för att administrera och genomföra olika sorters evenemang eller andra typer av samarbeten. I samband med matchningsevenemang delges anmälda deltagares uppgifter både till samarbetspart som är värd för evenemanget och till deltagande företag som söker styrelseledamöter.

I samband med ansökan om medlemskap, deltagande i styrelseprogrammet, som adept och mentor, samt deltagande som ambassadör, registreras personuppgifter i medlemsportalen MyClub som agerar personuppgiftsbiträde för Styrelsekraft. Dessa uppgifter lagras endast så länge deltagandet är aktivt.

 

3. Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke från den registrerade och i övrigt för det som är nödvändigt för att uppfylla lagliga förpliktelser.

 

4. Hur länge sparar vi uppgifterna

Personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för det ändamål de samlades in för eller enligt gällande lagstiftning. Efter detta kommer uppgifterna att raderas eller anonymiseras.

 

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av dina personuppgifter. Du kan även invända mot eller begära begränsning av behandlingen samt ha rätt till dataportabilitet. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

 

6. Kontakt vid frågor

Vid frågor om vår integritetspolicy eller behandling av personuppgifter, kontakta styrelsen@styrelsekraft.se. Vi strävar alltid efter att behandla dina frågor på ett öppet och professionellt sätt.

 

Stockholm februari 2024